Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 • a. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van Leverancier;
 • b. Leverancier: De besloten vennootschap Keurig Advies B.V., gevestigd te (7582 RB) Losser aan de Zwaferinksweg nr. 9, welke adviseert op het gebied van zonnepanelen, laadpalen en airco’s en deze ook levert en installeert;
 • c. Wederpartij: De rechtspersoon, die als koper een Overeenkomst aangaat met Leverancier, hieronder mede begrepen de consument;
 • d. Offerte: De inhoudelijke aanbieding, die wordt gedaan aan de Wederpartij;
 • e. Overeenkomst: De door beide partijen aangegane rechtsverhouding op basis van een Offerte;
 • f. Partijen: Leverancier en wederpartij;

1.2
De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, Offerte en Overeenkomst tussen Leverancier en een Wederpartij waarop de Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3
De algemene voorwaarden van Leverancier zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met de Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden zijn betrokken.

1.4
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Leverancier.

1.5
De toepasselijkheid van eventuele algemene- inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan naast de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

1.6
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De Leverancier en de Wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.8
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.9
Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.10
De Overeenkomst tussen Partijen leidt tot een inspanningsverbintenis (en geen resultaatsverbintenis). De Leverancier kan derhalve niet garanderen dat de door haar uitgevoerde werkzaamheden het door de Wederpartij gewenste resultaat bereikt.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1
Alle Offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een Offerte of aanbieding vervalt indien hetgeen waarop de Offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2
Leverancier kan niet aan zijn Offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3
De in een Offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de Leverancier daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.

2.5
Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 (Uitvoering van de) Overeenkomst, leveringstermijnen en prijsverhoging
3.1
De Overeenkomst tussen Leverancier en de Wederpartij komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij eventueel gestelde voorwaarden.

3.2
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst.

3.3
De Leverancier is bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te laten uitvoeren door derden. De in een Offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4
Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.5
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de Leverancier de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6
Indien de Leverancier gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld.

3.7
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.8
Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de Leverancier bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Leverancier op en is voor de Wederpartij geen grond om de Overeenkomst op te zeggen.

3.9
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Leverancier een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of de kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld van de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.10
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de Leverancier gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de Leverancier die daardoor direct of indirect ontstaan.

3.11
Indien de Leverancier bij het sluiten van de Overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is de Leverancier onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven indien:

 • a. de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de Overeenkomst;
 • b. de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Leverancier toekomende bevoegdheid of een op de Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet.

3.12
Op het bepaalde in artikel 3.11 van deze algemene voorwaarden bestaat een uitzondering voor de Wederpartij, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Deze is gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% van de totale prijs en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij Leverancier alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
4.1
De Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

 • a. de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • b. na het sluiten van de Overeenkomst de Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • c. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • d. door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van de Leverancier kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • e. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.

4.2
Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is de Wederpartij verplicht tot vergoeding van de schade aan de Leverancier, waaronder begrepen de kosten die daardoor direct danwel indirect zijn ontstaan.

4.3
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Leverancier op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken op grond van de wet en de Overeenkomst.

4.4
Indien de Leverancier op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.5
Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal de Leverancier in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen van de Overeenkomst aan de Leverancier is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan een derde bij de Wederpartij in rekening gebracht. De Leverancier zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door de Leverancier genoemde termijn te voldoen, tenzij de Leverancier anders aangeeft.

4.6
In het geval van liquidatie, (het aanvragen van) surseance van betaling of faillissement of beslaglegging ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de Overeenkomst terstond met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancier op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.7
Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht
5.1
Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichten na te komen, zoals b.v.:

 • Leverancier is niet in staat om op tijd ter plekke te geraken door eigen machine uitval of door slecht begaanbare wegen.
 • Leverancier kan de uitvoering van de Overeenkomst ook opschorten als het leveren van grondstoffen c.q. materialen, en/of gereedschappen gestaakt is om redenen buiten de invloedssfeer van Leverancier om, zoals bijv. werkstakingen bij toeleveranciers of transporteurs.
 • Leverancier kan de uitvoering van de Overeenkomst opschorten in verband met te lage of te hoge buitentemperaturen of teveel vocht nabij of op de plek van uitvoering.
 • Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3
Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4
Indien Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
6.1
Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door de Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de Leverancier aangegeven. Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2
Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de zakelijke wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop treedt het verzuim in na de termijn van 14 dagen, die wordt gesteld bij de schriftelijke ingebrekestelling. Alsdan is de rente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente in andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3
Leverancier heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te strekken van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.4
Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.5
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.6
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Garanties, onderzoek en reclames
7.1
De door de Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normale toepassing in Nederland zijn bestemd.

7.2
De in dit artikel genoemde garantie geldt op toepassing binnen Nederland.

 • a. Bij toepassing buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of dit geschikt is voor het toepassen aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
 • b. Bij toepassing die niet onder de normale toepassingen binnen Nederland gerekend kunnen worden geldt dat de afspraken hieromtrent steeds te vinden zullen zijn in de Overeenkomst.

Leverancier kan in beide bovenstaande gevallen andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

7.3
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie is de fabrieksgarantie, welke geldt voor een periode van minimaal 5 tot maximaal 10 jaar na levering, afhankelijk van de aard van het geleverde product, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

7.4
De garantie op montage en installatie van geleverde producten is twee jaren.

7.5
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuist onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- en bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera, alsmede de (geleidelijke) achteruitgang van de opbrengst van het zonnepaneel over een x-aantal jaren door voorgaande omstandigheden.

7.5
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient de Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7.6
Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

7.7
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7.8
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen.

7.9
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1
Indien de Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of door de Leverancier aangegeven garanties is de Leverancier op geen enkele wijze aansprakelijk. Indien de Leverancier wel aansprakelijk is dan is zij enkel en alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden;
 • c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8.4
Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.5
De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.6
De Leverancier is niet aansprakelijk en aan de Wederpartij komt geen beroep toe op de houdbaarheid of garantie, als de schade is ontstaan:

 • a. doordat de Leverancier is uitgegaan van door of namens de Wederpartij onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 • b. als direct/indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad aan de zijde van de Wederpartij;
 • c. door of als gevolg van ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel en/of de voorschriften;

8.7
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier, daaronder mede begrepen door Leverancier ingeschakelde derden.

Artikel 9 Verjaringstermijn
9.1
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en de door Leverancier bij uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

9.2
Het bepaalde lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de Overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Leverancier van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 10 Risico- overgang
10.1
Het risico van beschadiging of waardevermindering van het geleverde gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 11 Vrijwaring
11.1
De Wederpartij vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Leverancier toerekenbaar is.

11.2
Indien de Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden de Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
12.1
Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Leverancier heeft het recht de voor de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Toepassing recht en geschillen
13.1
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

13.2
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.3
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
14.1
Deze voorwaarden zijn vindbaar op de website van de leverancier www.keurigadvies.nl.

14.2
Van toepassing is steeds de laatst op de website gepubliceerde c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Leverancier.

14.3
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.